Regulamin portalu

I. Przepisy ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, warunki nieodpłatnego świadczenia usług przez WGN na rzecz Użytkowników, prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności WGN jako podmiotu prowadzącego Portal.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

II. Definicje.

1. WGN –Wrocławska Giełda Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22, NIP: 8970008012, REGON: 931528453, będący twórcą oraz właścicielem praw do Portalu, uprawniona do dysponowania jego zasobami.

2. Portal – stworzona przez WGN informacyjna platforma internetowa podłączona do sieci Internet i figurująca w tej sieci pod adresem internetowym www.wgn.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i narzędzi oraz pobieranie informacji, materiałów udostępnianych przez WGN i jej Partnerów za jej pośrednictwem.

3. Partner – podmiot współpracujący z WGN;

4. Usługi informacyjne – usługi polegające na udostępnianiu treści zawartych w Portalu na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL – dotyczy wszystkich stron Portalu);

5. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji w Portalu materiałów reklamowych Partnerów;
6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, które uzyskały dostęp do usług oferowanych przez Portal.

 

III. Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1. Dostęp do części zasobów Portalu określanej jako Usługi informacyjne nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie Portalu.

2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez WGN za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić:

-  urządzenie komputerowe o wymaganych minimalnych parametrach technicznych (hardware);

- dostęp do sieci Internet;

-  przeglądarkę internetową z funkcją obsługi protokołu bezpiecznej- transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz cookies, zapewniającą możliwość wyświetlania na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

-  ewentualne inne niezbędne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu.

3. WGN zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki WGN.

1. WGN zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Usług informacyjnych na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym  prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest zamieszczanie na stronach Portalu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie aprobowane zasady moralne lub wulgarnych.

4. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w integralność Portalu lub jego modyfikowanie, w tym w szczególności dodawanie, usuwanie bądź poprawianie treści zawartych w Portalu przeznaczonych wyłącznie do odczytu, lub inne działania, które mogłyby wpłynąć na wygląd Portalu.
5. WGN zobowiązuje się powiadomić Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej likwidacji Portalu lub jego części. Powiadomienie następuje poprzez opublikowanie stosowanej informacji na stronach Portalu.

 

V. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

1. Dodawanie ogłoszeń w Portalu następuje za pośrednictwem sieci Internet.

2. Dodawanie ogłoszeń w Portalu jest odpłatne. Zapłata następuje poprzez wysłanie SMS lub poprzez wykupienie abonamentu.

3. Wszystkie ogłoszenia, przed ich publikacją w serwisie wgn.pl muszą  zostać zaakceptowane przez moderatora. W przypadku wyrażenia przez moderatora zgody na publikację ogłoszenia, WGN skontaktuje się z Użytkownikiem, który dodał  ogłoszenie, w celu weryfikacji danych kontaktowych użytkownika

4. Ogłoszenie dodane w Portalu staje się  widoczne dla pozostałych Użytkowników serwisu wgn.pl pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie ogłoszenia oraz po wpłynięciu wynagrodzenia na rachunek bankowy  WGN.

5. Ogłoszenia są umieszczane i utrzymywane w Portalu przez okres od 7 dni do 12 miesięcy, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczony jest od dnia, w którym ogłoszenie stanie się widoczne dla Użytkowników.

6. Treść danego ogłoszenia powinna być prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, zwyczajami, a także normami moralno – etycznymi. W szczególności treść ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich, w tym osób odwiedzających serwisy prowadzone przez WGN oraz serwisy partnerskie.

7. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

8. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie.

9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danego przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie. W szczególności zabrania się umieszczania linków do stron, na których znajdują się materiały promocyjne użytkownika, producenta lub sprzedawcy.

10. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników wszelkich  działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.

11. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń drobnych oraz na zdjęciach, reklamy innych serwisów www. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszeń.

12. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu wgn.pl do dystrybucji przedmiotów i materiałów objętych ochroną polskich i międzynarodowych praw autorskich oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

13. WGN ma prawo usunąć z portalu ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę, jak również, co do treści, którego osoby trzecie zgłoszą jakiekolwiek zastrzeżenia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

14. Niezależnie od postanowień punktu powyżej, WGN ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, do usunięcia ogłoszenia lub jego części w przypadku, gdy treść takiego ogłoszenia lub dołączony do niego materiał zdjęciowy narusza niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu WGN wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, po bezskutecznym upływie terminy WGN będzie uprawniony do zablokowania konto tego Użytkownika.

 

V. Odpowiedzialność WGN za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.

1. Treści udostępniane za pośrednictwem Portalu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

2. Poprzez skorzystanie z narzędzi zamieszczonych na Portalu nie dochodzi do zawarcia umowy z WGN lub innym dostawcą tych usług.

 

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres wgn@wgn.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Po rozpatrzeniu reklamacji WGN wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

VII. Ochrona danych osobowych.

1. Przez skorzystanie z mechanizmów narzędzi umieszczonych na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach prowadzenia przez WGN, działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Administratorem danych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, jest WGN, z którym skontaktował się Użytkownik.

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celach polegających na prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru danych odpowiedniego Biura WGN. Żądanie poprawienia albo usunięcia danych należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej,.

 

VIII. Prawa autorskie.

1. Narzędzia umożliwiające świadczenie Usług Informacyjnych, a także wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu, w szczególności takie jak teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej;

2. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do wykorzystywania treści dostępnych w Portalu, w tym w szczególności narzędzi i materiałów, o których mowa w ust.1 wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z korzystaniem z Portalu, w zakresie własnego użytku osobistego.
3. WGN nie ustanawia na rzecz Użytkownika jakiegokolwiek prawa do kopiowania, utrwalania, zmiany treści lub formy, rozpowszechniania, czerpania pożytków z jakichkolwiek treści zamieszczonych w Portalu.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1. WGN  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na zasadach dotychczasowych.

2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

drukuj
Centralne biuro WGN
50-079 Wrocław,
ul.Ruska 22
tel./fax +48 71 337 84 00
e-mail: wroclaw@wgn.pl
WGN Nieruchomości
Nieruchomości
Polska
USA

WGN Kredyty
Kredyty

WGN Wyceny
Wyceny

WGN Aranżacje pod klucz
Aranżacje
pod klucz

WGN Projekty
Projekty

Home staging
Home staging

WGN Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

WGN Projekty domów
Projekty domów

WGN Analizy
Analizy

WGN Remonty
Remonty

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka) Rozumiem | Polityka Cookies